Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)


ierosolimon-stavros-4
Τήν Τρίτην, 14ην/27ην μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι μετά τήν ἀποπεράτωσιν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τό ἔτος 336 μ.Χ., ἡ Ἁγία Ἐλένη ὕψωσε τό Τίμιον Ξύλον εἰς τόν Ναόν αὐτόν μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Μακαρίου ἐν τῷ τόπῳ τῆς προσπήξεως αὐτοῦ ἐν τῷ Φρικτῷ Γολγοθᾷ καί τῆς εὕρέσεως αὐτοῦ εἰς τήν ὄπισθεν τοῦ βράχου τοῦ Γολγοθᾶ λελαξευμένην κοιλότητα , ὁπότε ὁ λαός ἰδών αὐτό, ἀνεφώνησεν τό «Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον», ὅπερ καί ψάλλεται ὑπό τοῦ λαοῦ ἕως τῆς σήμερον εἰς τήν τελετήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑκατοντάκις εἰς ἑκάστην ὕψωσιν πρός τά τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος.
Ἡ ἐν λόγῳ ἑορτή ἤρχισε νά ἑορτάζηται ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Δευτέρας διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ΄ Ὥρας τήν 2αν μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης.
Εὐθύς ἀμέσως, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον κατῆλθεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐνταῦθα εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν ἔλαβε χώραν προϋπάντησις ὑπό τῶν ἐνδεδυμένων Ἱερέων, κρατούντων Εὐαγγέλιον καί εἰκόνα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Πατριάρχης ἐνδυθείς ἐθυμίασε καί προσεκύνησε Ἐκείνος καί οἱ Ἀρχιερείς. Ἐκ τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.
Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισε ὁ Ἑσπερινός εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου διά τοῦ Προοιμιακοῦ, τῶν Ἀνοιξανταρίων, τῶν τροπαρίων τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Μεγάλης Εἰσόδου καί τῆς Ἀρτοκλασίας, ἐφ᾽ ὅσον ἐν ἀρχῇ οἱ Ἀρχιερείς καί οἱ Συνοδικοί ἀνῆλθον εἰς τόν Γολγοθάν διά προσκύνησιν καί ἔλαβε χώραν τό θυμίαμα εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί συμμετεχόντων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ἱερέων παρεπιδημούντων.
Τοῦ Ἑσπερινοῦ τελειωθέντος, ἀνῆλθεν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία εἰς τά Πατριαρχεία.
Β’ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 14ης /27ης Σεπτεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ κυρίως ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ἐν ἀρχῇ ἡ Ἁγιοταφιτική Συνοδεία κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, τῶν κωδώνων κρουομένων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἐν αὐτῷ ὁ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον, πρό τοῦ ὁποίου ἐνεδύθη μανδύαν καί εἰσῆλθεν εἰς τό Καθολικόν.
Τῶν σημάντρων κρουομένων, προσῆλθον οἱ Ἱερεῖς καί «ἔλαβον καιρόν». Ἔπειτα, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «Ἀνωθεν οἱ προφῆται», «ἔλαβε καιρόν» καί ὁ Μακαριώτατος καί εἰσελθών εἰς τό Ἱερόν Βῆμα ἔλαβε χώραν ὁ Ἀρχιερατικός ἁσπασμός.
Τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων ἐνδυθέντων, ἐγένετο ἔξοδος πάντων πρός τό Καθολικόν, ὅτε καί ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία διά τοῦ «Εὐλογημένη».
Μετά τοῦ Μακαριωτάτου προεξάρχοντος συνελειτούργησαν οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, καί οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι Γεράσων κ. Θεοφάνης, Κωνστσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, Λύδδης κ. Δημήτριος, Καττάρων κ. Μακάριος καί πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί οἱ παρεπιδημοῦντες, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἱουστῖνος, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος καί Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων μέ προεξάρχοντα ἐξ αὐτῶν τόν Γέροντα Καμαράσην Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον, Ἱερομονάχων παρεπιδημούντων ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τῶν Ἱεροδιακόνων Μάρκου, Ἀναστασίου καί Δημητρίου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, τῆς Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς Ἰσραήλ κ. Andrea Păstârnac καί τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Ρουμανίας, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος πυκνοῦ εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, ὑπερπληρωσάντων τό Καθολικόν.
Τῆς θείας Λειτουργίας τελειωθείσης καί ἀπολυθείσης, ἐγένετο ἔναρξις τῆς λιτανείας καί τῆς Τελετῆς τῆς Ὑψώσεως διά τοῦ «Εὐλόγησον Δέσποτα τήν Ἁγίαν Εἴσοδον» ἀπό τοῦ σολέως τοῦ Καθολικοῦ.
Ἡ λιτανεία ἐπορεύθη πρός τόν χῶρον ἐργασιῶν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί κατηυθύνθη ἀριστερά πρός τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἀκανθίνου Στεφάνου καί κατέληξεν εἰς τό σπήλαιον τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἔνθα ἔλαβε χώραν ἡ Ὕψωσις αὐτοῦ συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τά τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος διά τῶν δεήσεων τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ «Κύριε ἐλέησον» ἐκφωνούμενον ὑπό τῶν Ἱεροψαλτῶν.
Ἀπό τοῦ σημείου τούτου ἡ λιτανεία ἀνῆλθεν εἰς τό ἑξῆς καί διῆλθε τό παρεκκλήσιον τοῦ Διεμερίσαντο, τοῦ Ἁγίου Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου καί τοῦ «Μή μου Ἅπτου» καί περιεστράφη τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου ψάλλουσα τόν ἀρχαῖον ἐκκλησιαστικόν ὕμνον «Ἀκατάληπτον ἐστι καί ἀγγέλοις καί βροτοῖς…».
Συμπληρωθείσης τῆς τρίτης περιφορᾶς πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, διῆλθε διά τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ.
Ἐνταῦθα ἐγένετο καί πάλιν ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου πρός τά τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος ὡς καί ἐν τῇ εὑρέσει καί προσεκύνησαν οἱ Ἀρχιερεῖς.
Τῆς Ὑψώσεως τελειωθείσης ἔληξεν ἡ λιτανεία καί ἡ ἑορτή καί ἡ συνοδεία κατῆλθεν ἀπό τοῦ Γολγοθᾶ ἐσωτερικῶς εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί ἔπειτα ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον.
Ἐνταῦθα προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:
«Τό φυτευθέν ἐν Κρανίου τόπῳ ξύλον τῆς ὄντως ζωῆς, ἐν ᾧ εἰργάσατο σωτηρίαν ὁ τῶν αἰώνων Βασιλεύς ἐν μέσω τῆς γῆς, ὑψούμενον σήμερον ἁγιάζει τοῦ κόσμου τά πέρατα, καί ἐγκαινίζεται τῆς Ἀναστάσεως ὁ Οἶκος, ἀγάλλονται Ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ καί εὐφραίνονται ἄνθρωποι ἐπί τῆς γῆς, δαυϊτικῶς βοῶντες καί λέγοντες: «Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν καί προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν Αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστιν, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί Προσκυνηταί,
Σήμερον ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων τιμᾷ καί γεραίρει τό γεγονός τοῦτο, ἀφ’ ἑνός μέν ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ τόπῳ τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Ξύλου, τοῦ Σταυροῦ, ἀφ’ ἑτέρου ἐν τῷ οἴκῳ, δηλονότι τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἔνθα πανηγυρικῶς ἐτελέσαμεν τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ καί ρήματα ἀκούσας τά ἄρρητα καί θεῖα καυχᾶται ἐν τῷ Σταυρῷ λέγων: «ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ», (Γαλ. 6,14).
Ἑρμηνεύων τούς λόγους τούτους ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Καί τί ἐστι τό καύχημα τοῦ σταυροῦ; Ὅτι ὁ Χριστός δι’ ἐμέ δούλου μορφήν ἀνέλαβε καί ἔπαθεν ἅπερ ἄπαθεν, δι’ ἐμέ τόν δοῦλον, τόν ἐχθρόν, τόν ἀγνώμονα, ἀλλ’ οὕτω μέ ἠγάπησεν, ὡς καί Ἑαυτόν ἐκδοῦναι».
Ὄντως ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἀποτελεῖ τό ὁρατόν καί ἁπτόν ἔμβλημα τῆς ἀπείρου ἀγάπης καί φιλανθρωπίας τῦ Θεοῦ. Ἐπί πλέον δέ ὁ Τίμιος Σταυρός, εὐαγγελίζεται καί κηρύττει τήν νίκην τοῦ φωτός τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ ψεύδους τοῦ διαβόλου, τήν θείαν δικαιοσύνην κατά τῶν ἐργατῶν τῆς ἀδικίας.
Ἐπί τοῦ Κρανίου τόπου, δηλονότι τοῦ Γολγοθᾶ, ἔνθα ἐφυτεύθη τό ξύλον τῆς ὄντως ζωῆς καί ἐξεχύθη τό αἷμα τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἐθεμελιώθη ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπώνυμος καινή πολιτεία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ἐκ τῆς ὁποίας ἐκπηγάζει ἡ καινή/ καινούργια ζωή, ἡ δύναμις, ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν αὐτῆς μελῶν καί τῶν προσφυγόντων εἰς αὐτήν.
Τοῦτο δέ γίνεται κατανοητόν εἰς τήν σύγχρονον ἡμῖν πραγματικότητα, ὅπου αἱ δυνάμεις τῆς μισσαλοδοξίας καί τῆς ἀδικίας λυσσωδῶς μάχονται κατά τοῦ λόγου τοῦ Σταυροῦ περί οὗ ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «Ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ Σταυροῦ τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δέ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι», (Α’ Κορ. 1,18).
Μέτοχοι γενόμενοι καί ἡμεῖς σήμερον τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εὐχαρίστως βοήσωμεν καί μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «Κύριε, ὁ ὑψωθείς ἐν αὐτῷ (τῷ Σταυρῷ) καί δι’ αὐτοῦ συνανυψώσας ἡμᾶς, τῆς οὐρανίου χαρᾶς ἀξίωσον καί δώρησαι τῇ δοκιμαζομένῃ περιοχῇ ἡμῶν καί τῷ κόσμῳ τήν εἰρήνην. Ἀμήν.
Ἔτη πολλά.


ierosolimon-stavros-1
ierosolimon-stavros-2
ierosolimon-stavros-3
ierosolimon-stavros-5
ierosolimon-stavros-6
ierosolimon-stavros-7
ierosolimon-stavros-8
ierosolimon-stavros-9
ierosolimon-stavros-10

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Εκκλησία της Σερβίας (ΦΩΤΟ)
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Εκκλησία της Σερβίας (ΦΩΤΟ)

Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἤρξατο τήν εἰς Σερβίαν – Μαυροβούνιον ἐπίσκεψιν

Εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Iωάννη Βλαδιμήρου στο Μπάρ Μαυροβουνίου (ΦΩΤΟ)


Εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Iωάννη Βλαδιμήρου στο Μπάρ Μαυροβουνίου (ΦΩΤΟ)

Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Σεπτεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Ἰωάννου Βλαδιμήρου, τοῦ μαρτυρήσαντος τό ἔτος 1016.

Ἡ τελετή αὕτη ἔλαβε χώραν κατά τό τρέχον ἔτος, καθ’ ὅτι ἐν αὐτῷ συμπληρώνεται χιλιετία ἀπό τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἐν λόγῳ μάρτυρος. Ὁ Ναός οὗτος ἀνηγέρθη τῇ θείᾳ ἐμπνεύσει, ἐπιμελείᾳ, μόχθῳ καί φροντίδι τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μητροπολίτου Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλοχίου ( Ράντοβιτς).
Ὁ Ναός οὗτος δεσπόζει εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως Μπάρ ὡς ὁλόφωτος μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπιβιωσάσης καί ἀκμαζούσης εἰς Μαυροβούνιον, παρά τάς ἀντιξοότητας τοῦ παρελθόντος καί τοῦ παρόντος. Ἐσωτερικῶς ἡ δόμησις καί ἡ ἁγιογράφησις αὐτοῦ ὡς καί τά ὑλικά τῆς δομήσεως καί ἁγιογραφήσεως αὐτοῦ ἀφήνουν ἔκθαμβον τόν ἐπισκέπτην, ὥστε νά μήν γνωρίζῃ τί νά θαυμάσῃ πρῶτον καί τί ὕστερον καί τόν πιστόν προσευχόμενον, ὥστε νά εἴπῃ «ἔν τῷ ναῶ ἑστῶτες τῆς δόξης Σου, ἐν οὐρανῷ ἑστάναι νομίζομεν» καί «οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀνεδείχθη ἅπαντας φωταγωγοῦσα τούς πιστούς, ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν, τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον Κύριε».

Εἰς τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων, τελεσθεῖσαν ἀκριβῶς συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετέσχον ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἱεροσολύμων, Σερβίας καί Ἀλβανίας μετέσχον διά τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, Μακαριωτάτων Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου καί Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.
Τῆς τελετῆς καί τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί  Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου καί τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῆς Πολιτείας τοῦ Μαυροβουνίου, ἄλλων Χριστιανικῶν δογμάτων καί τῇ συλλειτουργίᾳ πολλῶν Ἀρχιερέων, πλειάδος Ἱερέων καί πλήθους πιστοῦ λαοῦ καί ψαλμῳδίᾳ βυζαντινῇ καί εὐρωπαϊκῇ χορῳδίᾳ, πάντων τούτων συντελούντων εἰς τήν βαθεῖαν βίωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, συνεχείας τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός σωτηρίαν ἡμῶν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.
Ἐπί τῇ ἱδρύσει καί ἐγκαινιάσει τοῦ Ναοῦ καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ἸωάννουΒλαδιμήρου ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν λόγον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔχοντα οὕτως ὡς ἕπεται:

«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μή σκανδαλισθῆτε, ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ» (Ἰωάνν. 16, 2)
 Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Πεκίου καί Πατριάρχα Σερβίας  κ. κ. Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας  κ. Ἀμφιλόχιε,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ὁ συμμάρτυς τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ μαρτυρίου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ γενόμενος, Ἅγιος Ἰωάννης Βλαδιμήρ, συνήγαγε πάντας ἡμᾶς σήμερον ἐν τῇ Πανορθοδόξῳ ταύτῃ ἱερᾷ καί εὐχαριστιακῇ Συνάξει, ἵνα πανηγυρικῶς ἑορτάσωμεν τήν χιλιοστήν ἐπέτειον τοῦ ὑπέρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρίου αὐτοῦ. Προσέτι δέ, ἵνα ὁμοθυμαδόν ἐν ἑνί στόματι μαρτυρήσωμεν «τήν μαρτυρίαν, ἥν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεός περί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Καί αὕτη ἐστίν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωήν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καί αὕτη ἡ ζωή ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. Ὁ ἔχων τόν Υἱόν ἔχει τήν ζωήν· ὁ μή ἔχων τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τήν ζωήν οὐκ ἔχει» (Α΄ Ἰωάν. 5, 10-12).
Αὐτήν ταύτην τήν Ἰωάννειον μαρτυρίαν ὅτι «ὁ ἔχων τόν Υἱόν ἔχει τήν ζωήν» ἐκήρυττε ὡς ἄλλος Ἰωάννης Πρόδρομος εἰς τάς πνευματικάς ἐρήμους τοῦ Μαυροβουνίου, τοῦ Δυρραχίου καί τῆς Ἀλβανίας κατά τήν παρεπίδημον ἐπίγειον αὐτοῦ ζωήν, ἀλλά καί κατά τήν μετάβασίν του εἰς τήν αἰώνιον οἰκίαν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὡς διδάσκει καί ὁ θεῖος Παῦλος: «Οἴδαμεν γάρ ὅτι ἐάν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομήν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Β΄ Κορ. 5, 1).
Καί ἡ μέν οἰκία τοῦ σκήνους, δηλονότι τοῦ σώματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, κατελύθη διά τῆς ἐκτμηθείσης αὐτοῦ κεφαλῆς. Τό δέ σῶμα, ἤτοι τό ἀκέφαλον καί ἄφθαρτον αὐτοῦ λείψανον, ἐδόθη κληρονομία ἡμῖν, ὡς σεπτόν καί ὁρατόν μαρτύριον τῆς προόδου εἰς τήν ἐν οὐρανοῖς αἰώνιον καί ἀχειροποίητον οἰκίαν, ὡς λέγει καί ὁ ὑμνῳδός: «Τῆς κεφαλῆς τοῦ σώματος, ἐκτμηθείσης σου Ἰωάννη Πατήρ ἡμῶν, ἡ τῆς σῆς σαρκός ψυχή ἡγεμονεύουσα, ἐκ ταύτης διῄρητο· ἀλλ’ ἡ θεότης ἐκ τῆς σαρκός, τοῦ Ἐμμανουήλ, οὐ διῃρέθη ἐντεῦθεν, ὀστοῦν οὐ συνετρίβη, τοῦ Θεοῦ καί Δεσπότου ἡμῶν».
Καί οἱ μέν διῶκται, οἱ ἀποκτείναντες τόν μάρτυρα τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννην τόν Βλαδιμήρ, ἔδοξαν λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. Ἡμεῖς δέ, τουτέστιν ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἐκτήσατο ἑαυτῇ θησαυρόν μυρίων ἀγαθῶν καί ἰαμάτων, ὡς λέγει καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Ἀπέδωκεν ἡμῖν (ὁ Θεός) τήν ἀγίαν ταύτην κιβωτόν τό σῶμα τοῦ μάρτυρος· ταύτην κατέχομεν μέχρι τῆς παρούσης ἡμέρας, μυρίων οὖσαν ἀγαθῶν θησαυρῶν. Καί γάρ ἐμερίσατο ὁ Θεός πρός ἡμᾶς τούς μάρτυρας, τάς ψυχάς λαβών αὐτός, τά σώματά των ἡμῖν ἔδωκεν, ἵνα ἔχωμεν ὑπόμνησιν ἀρετῆς διηνεκῶς τά ἅγια τούτων ὀστέα».
Μακαριώτατε / Σεβασμιώτατε!
 Ἡμεῖς ἐλέῳ Θεοῦ τεταγμένοι ὄντες διακονηταί ἐν τῷ σεμνῷ καί παναγίῳ τῆς σωτηρίου ἀναστάσεως μαρτυρίῳ, δηλονότι τῷ Παναγίῳ καί Ζωοδόχῳ Τάφῳ τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, παρεγενόμεθα εἰς τήν εὐλογημένην ὑμῶν χώραν, ἵνα ἀφ’ ἑνός μέν συμμετάσχωμεν μετά τῶν ἀγαπητῶν συλλειτουργῶν ἀδελφῶν ἡμῶν εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰωάννου ἀνεγερθέντος μεγαλοπρεποῦς τούτου καθεδρικοῦ ναοῦ. Ἀφ’ ἑτέρου δέ, μετά τοῦ ψαλμῳδοῦ εἴπωμεν: «Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστόν τό ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνῳ τῶν οὐρανῶν» (ψαλμ. 8, 1). Οὐχ ἦττον δέ, ἵνα δοξολογικῶς καί εὐχαριστιακῶς ὁμολογήσωμεν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὡς τοῦτο ἐμαρτυρήθη ἐν τῇ προσφάτῳ ἐν Κρήτῃ συγκληθείσῃ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ.
Αὐτό τοῦτο ἐξ ἄλλου παραγγέλλει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων: «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως, ἧς ἐκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί πραότητος, μετά μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, ἕν σῶμα καί ἕν πνεῦμα, καθώς καί ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα· εἷς Θεός καί πατήρ πάντων, ὁ ἐπί πάντων, καί διά πάντων, καί ἐν πᾶσιν ἡμῖν» (Ἐφεσ. 4, 1-6).
Τῆς κλήσεως ταύτης μάρτυς ἐγένετο διά τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ αἵματος ὁ πιστός φίλος καί μιμητής τοῦ Χριστοῦ ἅγιος μάρτυς Ἰωάννης. Τῆς κλήσεως ταύτης καλούμεθα καί ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νά γίνωμεν μάρτυρες διά τοῦ κηρύγματος τῆς ἀληθείας. «Πᾶς γάρ κῆρυξ ἀληθείας, μάρτυς ἐστί Θεοῦ». Προσέτι δέ «τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος» διδάσκει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
Τό δέ κήρυγμα τῆς ἀληθείας οὐδέν ἕτερόν ἐστι, εἰμή τό φῶς τῆς ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Αὐτοῦ τοῦ φωτός ἐγένετο μέτοχος καί κοινωνός ὁ ἅγιος ἡμῶν Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ὡς μάρτυς τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ παραγγέλλει μετά τοῦ σοφοῦ Παύλου λέγων: «Ἀδελφοί γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε» (Α΄ Κορ. 16, 13). Καί τοῦτο, διότι εἰς τήν σύγχρονον ἡμῶν ἐποχήν ζῶμεν νέας μορφάς διωγμῶν καί εἰδωλολατρείας. Τόν τόπον τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τοῦ Εὐαγγελίου ἔχει καταλάβει πλέον ἡ «ἐθελοθρησκεία», ἡ ὁποία συνίσταται εἰς θρησκείαν τῆς αὐταρεσκείας, τῆς θελήσεως καί τῆς ἐπινοήσεως, ὡς ἐναργέστατα λέγει ὁ ψαλμῳδός: «Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν, οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48, 13).
Ἡ ἁγία μαρτυρική καί βασιλική / ἡγεμονική προσωπικότης τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Ἰωάννου Βλαδιμήρ προβάλλει σήμερον ἐπί τῇ χιλιοστῇ ἐπετείῳ τῆς μνήμης αὐτοῦ, ὡς ζῶν παράδειγμα πρός μίμησιν ὡς ἀναφωνεῖ καί ὁ τῶν μαρτύρων ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας: «Μάρτυς εὐκλεής, καί θεῖος Ἀπόστολος, καί μύστης ἔνθεος, ὤφθης θείῳ ἔρωτι, τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, Ἅγιε, μαρτυρικῶς σφραγίσας σου τό θεῖον κήρυγμα, καί τῆς ἄνω δόξης καί λαμπρότητος, ἠξιώθης, Ἰωάννη Βασιλεῦ καί Ἰσαπόστολε».
 Ἱκετεύσωμεν καί ἡμεῖς οἱ ταπεινοί καί ἀνάξιοι τόν Ἅγιον Ἰωάννην, ἵνα διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀπειρπαθένου Μαρίας καί τῶν πρεσβειῶν αὐτοῦ ἀξιωθῶμεν τῆς αἰωνίου βασιλείας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. «Οὐ γάρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13, 14). Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν».  
Ἐν συνεχείᾳ τῆς προσφωνήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἐπέδωσεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Σερβίας κ. Εἰρηναῖον καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιον, ὁ δέ  Μητροπολίτης Μαυροβουνίου ἐπέδωσεν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Βλαδιμήρου εἰς τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.
Μετά ταῦτα, τῆς λειτουργίας ἀπολυθείσης, ἡ Πατριαρχική Ἀρχιερατική καί Ἱερατική Συνοδεία ἐξῆλθε τοῦ Ναοῦ ἐν τῇ ἐνθέρμῳ καί ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ ὑποδοχῇ τοῦ λαοῦ, συνωστιζομένου, ἵνα λάβῃ τήν εὐλογίαν .
Ἡ συνοδεία κατέληξεν εἰς τήν κάτωθι τοῦ Ναοῦ αἴθουσαν διά σύντομον κέρασμα καί μετά τοῦτο παρευρέθη εἰς ὑπαίθριον ἐκτεταμένον καί στεγαζόμενον δι’ ἀντιηλιακοῦ στεγάστρου χῶρον, διά τό μεσημβρινόν γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε ὁ φιλοξενῶν Μητροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος.
Εἰς τήν τράπεζαν ταύτην προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀγγλιστί, (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ ΣταυροῦΤὸ 326 ἡ Ἁγία Ἑλένη πῆγε στοὺς Ἁγίους Τόπους νὰ προσκυνήσει, καὶ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Κύριο γιὰ τοὺς θριάμβους τοῦ γιοῦ της. Πηγαίνοντας ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀρχίζει νὰ ἀναζητᾶ τὸν Τίμιο Σταυρό.

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ὁ Ἅγιος Σώζων ὁ ΜάρτυραςὉ Ἅγιος Σώζων, καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Λυκαονία τῆς Μ. Ἀσίας.

Ο Πατριάρχης Μόσχας εγκαινίασε τον μεγαλύτερο ναό στην Άπω Ανατολή


apo anatoli-10
Την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, τέλεσε τα εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού της Γεννήσεως στην πόλη Χάντι-Μανσίσκ.
Με τον Πατριάρχη Κύριλλο συλλειτούργησαν Ιεράρχες της Ρωσικής Εκκλησίας, ενώ στα εγκαίνια συμμετείχαν και πλήθος κληρικών της Ιεράς Επισκοπής.
Ο Πατριάρχης Κύριλλος κατά τη διάρκεια της πρώτης θείας λειτουργίας στον εγκαινιασμένο ναό, προσευχήθηκε για την ειρήνη στην γη της Ουκρανίας.
"Αυτός ο μεγαλοπρεπής Καθεδρικός Ναός, ο μεγαλύτερος στην Άπω Ανατολή, αιωρείται πάνω από την πόλη και γίνεται σύμβολο του Χάντι - Μανσίσκ" ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Κύριλλος.
Επίσης ο Πατριάρχης τόνισε: "Ο ναός αυτός χτίστηκε το συντομότερο δυνατό (4 χρόνια), και πλέον θα αποτελεί πόλο πνευματικής δύναμης για την Άπω Ανατολή."
Τέλος ανταλλάγησαν αναμνηστικά δώρα σε ανάμνηση της ημέρας, ενώ ο Πατριάρχης Κύριλλος προσέφερε μια λειψανοθήκη με ιερά λείψανα που θα φυλάσσονται στον νέο Καθεδρικό Ναό.
apo anatoli-1apo anatoli-2

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Γεφυρώνει το χάσμα Αντιόχειας-Ιεροσολύμων ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
antioxeias-ierosolimon


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ;

Ναοδομία υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος


Η ναοδομία διατηρείται αλλά υπό την… εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πολυνομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες,  σε δημόσια διαβούλευση,

36 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία του Μητροπολίτη Σπάρτης

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 η Αγία Εκκλησία μας εόρτασε την κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για την Ιερά Μητρόπολή η ημέρα αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώςσυμπληρώθηκαν 36 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη  κ. Ευσταθίου.

Η σύνθεση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος


Kiera sinodos
Συνέρχεται, από την Δευτέρα 5 έως και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 160ης Συνοδικής Περιόδου, από 1.9.2016 έως 31.8.2017, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.
Η σύνθεση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 160ης Συνοδικής Περιόδου, είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος,
Μέλη οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
Ο Φθιώτιδος κ. Νικόλαος
Ο Μάνης κ. Χρυσόστομος
Ο Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος
Ο Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ
Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ
Ο Πειραιώς κ. Σεραφείμ
Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ
Ο Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος
Ο Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος
Ο Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος
Ο Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος
Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας
Αρχιγραμματεύς: Ο Μεθώνης Κλήμης

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας


kiproy-alexandreias-2
Την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου δέχθηκε στο Γραφείο του την Α.Θ.Μ τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄, με τον οποίο είχε συνεργασία για την επικείμενη συνάντηση των Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμμάν της Ιορδανίας.
Στη συνέχεια, δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος κ. Δαμασκηνό, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για να συμμετάσχει στα εγκαίνια του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητριανού Επισκόπου Ταμασέων, στα Πέρα Ορεινής.
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος εξέφρασε την χαρά του για τη συνάντηση που είχε τόσο με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας, με τον οποίο συζήτησε τα θέματα των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, όσο και με τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, με τον οποίον συζήτησε ζητήματα που απασχολούν τον Ελληνισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Με την ευκαιρία της συνάντησης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, επαναβεβαιώθηκε η αδελφική σχέση και η αγαστή συνεργασία των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Επίσης, επιβεβαιώθηκε η αξία της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου τον περασμένο Ιούνιο στην Κρήτη.
Ακόμη, κατά τη συζήτηση, αποτιμήθηκε η σημασία του περιεχομένου των αποφάσεων της εν λόγω Συνόδου για την πορεία του χριστιανικού κόσμου στον 21ο αιώνα.
Κατόπιν, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρέθεσε γεύμα, στο οποίο παρακάθησαν οι συνοδείες του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, καθώς και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Νεαπόλεως κ. Πορφύριος και Μεσαορίας κ. Γρηγόριος

Στο Μέγαρο Μαξίμου Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες


tsipras-arxiepiskopos

Με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και αρμόδιους Υπουργούς (παιδείας κα.) θα συναντηθεί σήμερα το βραδυ στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
Πληροφορίες της Romfea.gr αναφέρουν πως τον Αρχιεπίσκοπο θα συνοδεύουν οι Μητροπολίτες Ύδρας Εφραίμ, Χαλκίδος Χρυσόστομος και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ αρμόδιοι για θεματα εκκλησίας - πολιτείας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα υπάρξει γενικότερη συζήτηση και πιθανότατα και δείπνο όπου θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δυο πλευρές.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Οἱ Ἁγίες 40 οἱ Παρθενομάρτυρες
Ἀδαμαντίνη, Καλλιρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Κλειὼ , Θάλεια, Μαριάνθη, Εὐτέρπη, Τερψιχόρη, Οὐρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ἐρατώ, Πολύμνια, Δωδώνη, Ἀθηνᾶ, Τρωάδα, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλλίστη, Θεονόη, Θεανώ, Ἀσπασία, Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφάνη, Ἐρασμία, Ἑρμηνεία, Ἀφροδίτη, Μαργαρίτα, Ἀντιγόνη, Πανδώρα, Χάϊδω, Λάμπρω, Μόσχω, Ἀρηβοΐα, Θεονύμφη, Ἀκριβῆ, Μελπομένη, Ἐλπινίκη καὶ Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλος αὐτῶν
:

Ὁ Ἀμμοῦν ἢ Ἄμμων ἦταν Διάκονος στὴν Ἀδριανούπολη τῆς Θρᾴκης καὶ διδάσκαλος 40 ἀσκητριῶν παρθένων.

Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ ΣτυλίτηςὉ Ὅσιος Συμεὼν ὁ στυλίτης (ὁ πρεσβύτερος ἢ «ὁ ἐν τῇ μάνδρᾳ»), ποὺ τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας τὴν 1η Σεπτεμβρίου, εἶναι ὁ πρῶτος γνωστὸς μοναχὸς ποὺ ἀσκήτεψε πάνω σὲ στῦλο.

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου


Γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή, ὁ Σ. Εὐστρατιάδης στὸ Ἁγιολόγιό του, γράφει τὰ ἑξῆς:

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴν ἀνακομιδὴ τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου.

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ


Ὁ Κύριος εἶχε προειπεῖ στοὺς μαθητές του γιὰ τοὺς κινδύνους, γιὰ τὰ πάθη του καὶ τὴν θανάτωσή του καὶ ἐπίσης γιὰ τὸ τί θὰ τραβοῦσαν στὴν συνέχεια

Ἡ Ἁγία Νόννα


Ἡ Ἁγία αὐτὴ ἀνήκει στὴ μερίδα τῶν χριστιανῶν γυναικῶν, καὶ μητέρων,

Ὁ Ἅγιος Εὐσίγνιος ὁ Μάρτυρας


Γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια καὶ ἦταν στρατιωτικὸς γιὰ ἑξήντα ὁλόκληρα χρόνια. Στρατεύθηκε ὅταν βασίλευε ὁ Κώνστας ὁ Χλωρός, πατέρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἔζησε πολλὰ χρόνια καὶ πρόφθασε μέχρι καὶ τὴ βασιλεία τοῦ Ἰουλιανοῦ του Παραβάτη.

Οἱ Ἅγιοι Καττίδιος καὶ Καττιδιανὸς οἱ Μάρτυρες τὰ ἀδέλφια


Μαρτύρησαν διὰ λιθοβολισμοῦ.

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ἡ Ἁγία Ἀγριππίνα ἡ Μάρτυς


Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀγριππίνα ἐγεννήθηκε στὴ Ρώμη καὶ καταγόταν

Οἱ Ἅγιοι Ζήνων καὶ Ζηνᾶς οἱ Μάρτυρες


Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ζήνων καὶ Ζηνᾶς κατάγονταν ἀπὸ τὴ Φιλαδέλφεια τῆς Ἀραβίας καὶ

Ὁ Ἅγιος Εὐσέβιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων


  Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐσέβιος ἔζησε κατὰ τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν Ἐπίσκοπος

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016