Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Αγιου Παϊσίου Κατάταξις

paisios-eikona
Λαλεῖ σήμερον ἡ Ἐκκλησία
καὶ ἡμῶν τῶν πιστῶν τὴν συνείδησιν
ἐν εὐθέτῳ προβάλλει χρόνῳ.
Ἠ συνείδησις ἡμῶν, ἥ τῆς πολιτείας σου
τὸ παράδειγμα ἀφομοιώνει
ὡς ἐλπίδος χρηστόν θησαύρισμα.
Ἡ συνείδησις ἡμῶν, ἥ σήμερον
πληρούται καὶ κενοῦται,
πλατύνεται καὶ κατ΄ ἄμφω συστέλλεται
ἐφόσον ὅ ἐξ’ ἡμῶν «μικρός» μεγαλύνεται
καὶ «ὅ ἐν τοῖς κάτω» ὑψοῦται
θείου καὶ κρυφίου μυστηρίου ἄνωθεν προστάγματι.
Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα καὶ ἡ φανέρωσις:
Καιρός, λοιπόν, λέγεται,
ὁπόταν Τῶν ἄνω ἡ αΐδιότης
τῶν κάτω τῷ αιώνι συγκαταβαίνει καὶ συμμορφώνεται
ἐν σοι τὰ δύο ἕνα διαπλάσσουσα
καὶ τῆς Ἐκκλησίας διαμέσου πᾶσι προβάλουσα:
διὸ καὶ σύ ἐν ἡμών τῇ ψυχῇ σου τὸν Χριστόν
φανερώνεις καὶ μαρτυρείς.
Ἀνάμνησις ἡ μνήμη. Μνήμη ἡ ἀνάμνησις.
Σήμερον, λοιπόν, ἡ πεπερασμένη πλήρωσις:
Σήμερον σου ἡ ἱστορία: τὸ παρελθόν γίνεται παρόν
καὶ τῶν μελλόντων ἡμῖν ἐνθυμείται πρόγευσις
διὰ σου τὴν γεύσιν, ἣν ἐγεύσαμεν,
διὰ σου τὴν μορφήν, ἣν εἴδαμε,
διὰ σου τοὺς λόγους, οὓς ἠκούσαμε,
διὰ σου τὸ πρόσωπον, οὗ ἡ αγάπη πᾶσι ἐπεκτείνεται
τῆς Ἐκκλησίας χαρμοσύνῳ ἀγγελίᾳ.
Ὡς ἄν ἢλθες καὶ πάλιν σήμερον: ὁρῶ σε! ἣλθες!
Ὃπως προείπες, ὃπως ὁ Κύριός σου πάλαι σοι ἐφανέρωσεν!
Ἣλθες, ὃμως, ἳνα μείνης ἐν πάσχουσας Εκκλησίας
μνήμῃ καὶ ἀναμνήσει,
Θεοῦ ἐλέῳ ἄμα καὶ οἰκτιρμοῖς.
Ἣλθες σιωπηλῶς ὡς πάλαι ἔφυγες,
σήμερον, ἐν ἐσχάτοις χρόνοις, ἵνα σου ἡ μνήμη
ἡμῖν ὑπενθυμίση ὅσα κατ’ἐπίγειαν σου ὁδόν ἐδίδασκες
καὶ ἀνήγγειλες, ἅ οὐ πλέον χρονίσουσι γενέσθαι καὶ πληρούσθαι.
Σήμερον ἡ Ἐκκλησία λαλεῖ,
καὶ πᾶσα ἡ ὀρθόδοξος ὁμήγυρις
ἀγάλλεται ἀλλά καὶ τρέμει τοῦ Θεοῦ σημεῖα καὶ τέρατα.
Σημεῖον γέγονας, Γέρον! Ἄνωθεν ἡμῖν σημεῖον ἐδώθης!
Διὸ καὶ ἡμεῖς τοῦ πυρός ἐκ τῆς γῆς, Παΐσιε Πανόλβιε,
σου τὴν μνήμην γεραίρομεν καὶ εὐφημοῦμεν
τῆς Ἐκκλησίας τῇ φωνῇ, κράζοντες: ὑπὲρ ἡμῶν πρέσβευε, Ἄθωνος
ἐγκαλλώπισμα, ἳν΄ὁ Χριστός ἡμᾶς ἐλεήσαι δωρούμενος ἡμῖν τὸ μέγα
Αὐτοῦ ἒλεος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕ ΝΑ ΛΑΒΩ ΚΑΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Οἱ Ἅγιοι 38 Ἀββάδες οἱ ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντες
Ἡ ἱερότητα τοῦ ὄρους Σινᾶ ἦταν ἑπόμενο νὰ ἑλκύσει ψυχὲς Ὁσίων

Οἱ Ἅγιοι 33 Πατέρες Ἀββάδες οἱ ἐν τῇ Ραϊθῷ ἀναιρεθέντες
Ἕως δύο μέρες μακριὰ ἀπὸ τὸ ὄρος Σινᾶ,

Οἱ Ἅγιοι Ἕρμυλος καὶ Στρατόνικος
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἕρμυλος καὶ Στρατόνικος ζοῦσαν κατὰ τοὺς χρόνους

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
 << ούτος εστί ο υιός μου ο Αγαπητός εν ω ευδόκησα >>.

Αγαπητά μου Πνευματικά παιδιά & Αγαπητοί Συγχωριανοί

Σήμερον η Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία ολόκληρος η ορθοδοξία ανά τον κόσμο εορτάζει τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ