ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΔΡΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΚΚ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

Ο Μητροπολίτης

sevasmiwtatos
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερεμίας (Φούντας) ἐγεννήθη ἐν Ναυπάκτῳ τῷ 1941.
Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τῷ 1964. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1969 καί Πρεσβύτερος τῷ 1972.
Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς διαφόρους Ἱ. Μητροπόλεις καί εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.
Τῷ 2000 ἀνηγορεύθη Δρ. Θεολογίας. Τῷ 2003 ἐξελέγη Ἐπίκουρος Καθηγητής καί τῷ 2006 Τακτικός Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐπί τῆς Ἕδρας Εἰσαγωγῆς εἰς τήν Π.Δ. καί Ἑρμηνείας τῆς Π.Δ. ἐκ τοῦ κειμένου τῶν Ο'.
Συνέγραψε πολλά ἑρμηνευτικά καί θεολογικά ἔργα.
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἐχειροτονήθη εἰς τάς 14-10-2006.  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
δραι: Δημητσάνα. Τ.Κ. 220 07. Τηλέφ. (Πρόθεμα 27950). Μητροπολίτου 31223. Γραφείων 31217. Fax
27950-31221.
Μεγαλόπολις. Τ.Κ. 222 00. Τηλ. Μητροπολίτου· 27910-25026. Γραφείου· 22618. Fax 27910-21160.
Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: (WWW.imgortmeg.gr)
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης, Ἱεροκήρυξ 27950-31217. Κιν. 6937619333.,mail: iakovoskanakis@yahoo.com
Ἰδιαίτερον γραφεῖον Σεβ. Μητροπολίτου. Διευθυντής: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κιούσης, τηλ. 6932493798.
Διάκονοι Μητροπολίτου: π. Ἐλπιδοφόρος Μπεναρδής, π. Παναγιώτης Σπανός.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν: Πρόεδρος Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη· Πρωτοπρ. Ντάβος Νικόλαος, Οκονόμ. Λεωνίδας λεξόπουλος, κ. ωάννα Γιαννακούρα, Νομικός, κ. Σταυρούλα Ρούτση, Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Δημητσάνης καί κ. ωάννης Παπαδόπουλος, Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος. Γραμματεύς· κ. Ἀντώνιος Ραδαος.
2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: ρχιμ. άκωβος Κανάκης καί ρχιμ. Δαμασκηνός Παγανός.
3) Συμβούλιον πνευματικῶν πατέρων διά τάς χειροτονίας: Σεβ. Μητροπολίτης, οἱ Ἀρχιμ. άκωβος Κανάκης, Γρηγόριος Κιούσης καί Πρωτοπρ. Νικόλαος Ντάβος.
Δοικητικόν Προσωπικόν: ΓραμματείαΓραφεον Γάμων & Διαζυγίων, κ. ντώνιος Ραδαος. Γραφεῖον Α.Δ. - Πρωτόκολλον - ρχεον, κ. ργύριος λεξόπουλος. Ταμεῖον, ρχιμ. άκωβος Κανάκης. πεύθυνος Γ.Φ.Τ. Σεβ. Μητροπολίτης.

 ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ

Τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Δημητσάνας, τό κα-
τάμεστο ἀπό τόν λαό καί τούς ἄρχοντες, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγα-
λοπόλεως κ. Ἰερεμίας μέ ἀρκετούς ἱερεῖς καί μοναχούς ἔκανε τήν ὁρκομωσία τοῦ
νέου Δημάρχου Γορτυνίας κ. Ἰωάννου Γιαννοπούλου. Μετά τήν ὀλιγόλεπτη προ-
σφώνηση τοῦ Μητροπολίτου στόν νέο Δήμαρχο, ἡ ὁποία χειροκροτήθηκε ἀπό τό
πλῆθος, ἕνα σημαῖνον μέλος, περιφρονώντας τήν παρουσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ὁμί-
λησε καί εἶπε ὅτι δέν χρειαζόμασταν τούς ἱερεῖς, γιατί κατά τόν κανονισμό δέν
προβλέπεται ἡ παρουσία τοῦ ἀρχιερέως καί τῶν ἱερέων σέ ὁρκομωσία.
Τά περιφρονητικά γιά τόν ἱερό κλῆρο αὐτά λόγια, λεχθέντα μάλιστα σέ ἐπίσημη
στιγμή καί ἐνώπιον τόσου πλήθους, ἐξόργισαν τόν Μητροπολίτη κ. Ἰερεμία, ὁ
ὁποῖος μέ ὀξύτητα πράγματι καί μέ θυμό ἐπιτέθηκε στόν ὑβριστή καί μέ ἰσχυρά
τήν φωνή τοῦ εἶπε: «Αὐτό σέ πείραξε, κύριε, ἐσένα, ἡ παρουσία τῶν ἱερέων;
Ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἀρχιερεῖς ἀγωνιστήκαμε γιά νά ὑπάρχει ἐλεύθερη πατρίδα
καί νά κινεῖσαι ἐσύ ἐλεύθερος. Καί λέγονται αὐτά τά λόγια, χριστιανοί, ἐδῶ στήν
Δημητσάνα, τόν τόπο γέννησης τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου, πού κρεμάστηκε γιά
τήν πίστη καί τήν πατρίδα; Ντροπή σέ μερικούς καί πάλι ντροπή τους, πού βάλ-
θηκαν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα μας ἄθεη. Δέν θά τούς ἀφήσουμε. Ἐγώ ἐδῶ πού
ἦλθα ἐμπνέομαι ἀπό τό σχοινί τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου καί θέλω νά γίνω ἀγω-
νιστής, θέλω νά γίνω τρελλός γιά τήν πίστη τήν ἁγία. Νά ξέρετε καί νά μάθετε
ὅτι ἐδῶ στήν Δημητσάνα ἔχετε ἕνα τρελλό Δεσπότη, πού δέν θά μείνει ἀπαθής
σέ ἀνθρωπάκια καί σέ νάνους, πού θέλουν νά τά βάλουν μέ τήν ἅγια πίστη μας
καί νά ξεριζώσουν τήν ἀγάπη μας στόν Χριστό καί τήν Παναγία, πού μᾶς ἄφησαν
ὡς προῖκα οἱ πατέρες μας. Ἐγώ εἶμαι τέκνον ἥρωος ἀλβανικῶν ὀρέων καί δέν
σκοτώθηκε παλλικάρι 25 ἐτῶν στά ἀλβανικά βουνά ὁ πατέρας μου, γιά νἄρχεται
αὐτός ὁ κύριος νά περιφρονεῖ ἐδῶ δημόσια τόν ἱερό κλῆρο. Ἀφοῦ λοιπόν, κατά τά
λόγια τοῦ κυρίου αὐτοῦ, γιά τά ὁποῖα δέν ἄκουσα κανένα ἀπό σᾶς νά διαμαρτυ-
ρηθεῖ, ἀφοῦ δέν χρειάζονται οἱ ἱερεῖς στήν ὁρκομωσία, διαμαρτύρομαι καί ἐξέρχομαι
ἀπό τήν αἴθουσα καί δίνω ἐντολή σέ ὅλους τούς ἱερεῖς καί τούς μοναχούς νά φύ-
γουν καί αὐτοί ἀπό τήν αἴθουσα». Καί ἀπευθυνόμενος στούς ἱερεῖς καί τούς μο-
ναχούς εἶπε: «Ἐμπρός, ἐμπρός! Πατέρες ὅλοι νά φύγουμε, ἀφοῦ μᾶς περιφρο-
νοῦν».
Τότε ὅλο τό πλῆθος ἠλεκτρίστηκε ἀπό τήν σκηνή καί ἀπό τούς πονετικούς
καί ἔντονους λόγους τοῦ Δεσπότη καί διαμαρτυρήθηκε λέγοντας νά βγεῖ ἔξω ἀπό
τήν αἴθουσα αὐτός πού εἶπε αὐτά τά λόγια καί ὄχι ὁ Δεσπότης μας. Καί ὅλοι οἱ
πρώην Δήμαρχοι καί οἱ ἄρχοντες καί ὁ νέος Δήμαρχος καί ὁ λαός ἔπεσαν ἐπάνω
στόν Δεσπότη καί τοῦ ζητοῦσαν συγγνώμη γιά τό συμβάν καί τόν παρακαλοῦσαν
νά μήν ἐξέλθει ἀπό τήν αἴθουσα αὐτός καί οἱ κληρικοί. Ἡ σκηνή ἦταν πολύ τα-
ραχώδης καί ἐντυπωσιακή καί δέν μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ λόγια. Τελικά ὁ κ.
Ἰερεμίας κάμφθηκε ἀπό τόν γλυκό λόγο τοῦ πρώην Δημάρχου Δημητσάνης κ.
Ἀναστασίου Βλάχου, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε: «Σεβασμιώτατε, ἐπικαλοῦμαι τά τέσσερα
χρόνια τῆς ἄριστης συνεργασίας μας καί σᾶς παρακαλῶ νά ξεχάσετε τόν προ-
σβλητικό λόγο ἐναντίον τῶν ἱερέων πού εἰπώθηκε καί νά μείνετε καί ἐσεῖς καί οἱ
ἱερεῖς στήν αἴθουσα».
Στήν συνέχεια ὁμίλησαν ὁ κ. Δήμαρχος καί οἱ ἐπίσημοι. Ὅλοι τους στόν πρό-
λογο τῆς προσλαλιᾶς τους ζητοῦσαν συγγνώμη ἀπό τόν Δεσπότη γιά τό συμβάν.
Ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης, ὅπως ἀκούσαμε καί διαπιστώσαμε, ἦταν ἤρεμος ψυχικά
καί χαρούμενος, γιατί ἀπό τό συμβάν βεβαιώθηκε ὅτι στήν Γορτυνία μέ ἕδρα τήν
Δημητσάνα καταπνίγονται ἀπό τόν ἴδιο τόν λαό καί τούς ἄρχοντές του οἱ ἀκουό-
μενες ἀθεϊστικές ἰδέες.
(Κλῆρος καί λαός τῆς Δημητσάνας)

Γόρτυνος Ιερεμίας: «Εύχομαι ο Θεός να δώσει γρήγορα να έλθει η χάση του Τούρκικου φεγγαριού, είπε ο γ. Παΐσιος…»


Του Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία
Τα πράγματα στήν πατρίδα μας, αλλά καί γενικώτερα στόν κόσμο όλο, δέν είναι καθόλου ευχάριστα. Οι ημέρες είναι πονηρές. Αιτία τού κακού είναι οι αμαρτίες όλων μας, η αποστασία μας από τόν Θεό.


Γι᾽ αυτό καί όλοι μας έχουμε ανάγκη από μετάνοια. Άς παρακαλέσουμε τόν Ιησού Χριστό, τόν Θεό μας, νά συγχωρέσει τά αμαρτήματά μας καί νά μάς δώσει τόν φωτισμό καί τήν Χάρη Του νά ακολουθούμε τό άγιο θέλημά Του, γιά νά δούμε καλύτερες ημέρες. Καταφεύγουμε στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας, καί Τήν παρακαλούμε νά ικετεύσει τόν Υιόν Της γι᾽ αυτό.


Στήν συνέχεια σάς παραθέτω περικοπές λόγων τού αγιασμένου Γέροντος πατρός Παϊσίου, στούς οποίους φαίνεται ο πόνος γιά τά συμβαίνοντα στήν εποχή του, τά οποία προεμήνυαν πρίν από είκοσι χρόνια τήν σημερινή οδυνηρή κατάσταση, πού ζούμε, αλλά καί τόν πόνο του πάλι γιά τήν γενική κατάσταση τής πατρίδος μας μέ τήν αδιαφορία καί τών ηγετών της καί τού λαού, γιατί παραθεωρούνταν οι ελληνορθόδοξες παραδόσεις καί αξίες τής πατρίδος μας:1. «Επέβαλαν στήν χώρα μας – λέγει ο πατήρ Παΐσιος – ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, όχι μόνο νά μή μπορούμε νά τό ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τούς τόκους αυτού τού δανείου νά μή προλαβαίνουμε μ᾽ αυτό κατάφεραν, μέ εύλογη δικαιολογία, νά επιβάλουν στό λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης, έως εσχάτων. 
 
Θά επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα δυσβάσταχτα, φόρους ασήκωτους, καί πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε νά κάνουν τόν λαό νά αγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μ᾽ αυτό; Ακούστε ο λαός καταπιεζόμενος από τά δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, αλλά αυτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τού τήν χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον έως ότου σκύψει τό κεφάλι του εντελώς στό έδαφος δηλώνοντας τέλεια υποταγή στό καινούργιο τους σύστημα.


Θά λένε: «Έχετε δίκιο πού διαμαρτύρεστε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος καί αυτοί πού έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν γιά νά μή σάς επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους κ.λπ. πρέπει νά αποδεχτείτε τό τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου, έτσι ώστε νά βλέπουμε ποιοί είναι οι νομοταγείς πολίτες καί ποιοί οι φοροφυγάδες».


Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσω τού ηλεκτρονικού οικονομικού συστήματος πολλές διευκολύνσεις καί προτεραιότητες, μέ τίς οποίες θά ξεγελούν τόν κόσμο ότι θ᾽ ανακουφιστεί λίγο οικονομικά»(Από τό βιβλίο τού ιερομονάχου Χριστοδούλου Αγιορείτου, Σκεύος Εκλογής, Άγιον Όρος 1996, σ. 421).


2. Στά θέματα τής πατρίδος ο άγιος Γέροντας Παΐσιος δέν ήθελε οι Χριστιανοί νά είναι αδιάφοροι. Πολύ λυπόταν πού έβλεπε πνευματικούς ανθρώπους νά επιζητούν νά βολευθούν οι ίδιοι καί νά μή ενδιαφέρονται γιά τήν πατρίδα. Ο καημός του καί η απορία του ήταν πώς οι υπεύθυνοι δέν αντιλαμβάνονται πού οδηγούμαστε. Ο ίδιος από παλαιά διέβλεπε τήν σημερινή κατάσταση καί ανησυχούσε, αλλά δέν διέσπειρε τίς ανησυχίες του στόν κόσμο. Έλεγε:


«Από τό κακό πού επικρατεί σήμερα θά βγεί μεγάλο καλό».
Λυπόταν γιά τήν πνευματική κατάπτωση τών πολιτών. Μιλούσε αυστηρά γι᾽ αυτούς, πού ψήφιζαν αντιχριστιανικούς νόμους. Λυπήθηκε γιά τήν αλλαγή τής γλώσσας καί είπε: «Η επόμενη γενιά θά φέρει Γερμανούς νά μάς μάθουν τήν γλώσσα μας, καί τά παιδιά μας θά μάς φτύνουν».Καί σέ κάποια επιστολή του ο Γέροντας έγραφε: «Αυτοί πού κατάργησαν τά Αρχαία πάλι θά τά ξαναφέρουν». (Βλ. τό βιβλίο Βίος Γέροντος Παϊσίου τού Αγιορείτου, σ. 699).

3. Γιά τούς πολιτικούς κάποτε είχε πεί σέ κάποιον χριστιανό: «Μή φοβάσαι. Ο Θεός δέν θά επιτρέψει νά γίνει κακό, θά γίνουν όμως πράματα καί θάματα, πού δέν θά εξηγούνται μέ τήν λογική. Ο κόσμος θά σιχαθεί τούς πολιτικούς καί θά τούς κυνηγήσει. Όπως ένα μπαλόνι φουσκώνει καί ξαφνικά σκάει, έτσι θά σκάσουν κι αυτοί! Δέν μπορώ νά σού πώ πιό πολλά» (Από τό βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητών, Ζουρνατζόγλου, 2006, σ. 425-426).


4. Ομοίως γιά τούς πολιτικούς ο ίδιος άγιος Γέροντας Πατήρ Παΐσιος είπε: «Είναι κρίμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος κι αιχμαλώτισε τίς ηγεσίες. Κλαίω τήν Ελλάδα. Δέν έχει μείνει τίποτα όρθιο σήμερα. Η Ελλάδα γιά νά σωθεί, πρέπει όλοι οι ηγέτες της όπου καί άν βρίσκονται, νά πάνε εξορία. Νά φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν» (Από τό βιβλίο τού π. Μαξίμου Αγιορείτου Λόγοι χάριτος καί σοφίας, 2001, Άγιον Όρος).

5. Σέ κάποιο πνευματικό του τέκνο, πού αργότερα έγινε μοναχός, ο Γέροντας Παΐσιος τού έγραφε τόν Οκτώβριο τού 1974 μετά από προσκύνημά του στήν Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως:

«Εύχομαι ο Θεός νά δώσει γρήγορα νά έλθει η χάση τού τουρκικού φεγγαριού, Αμήν. Τού Αγίου Δημητρίου κλείνω δυό χρόνια πού προσευχήθηκα στήν Αγια-Σοφιά μας, καί είπα τά παράπονά μου στόν Καλόν Θεόν.


Με κατάλαβε ο Τούρκος φύλακας πού προσευχόμουν καί μέ έδιωχνε έξω κ.λπ. καί πρόσθεσα καί άλλα παράπονα στόν Θεόν. Πιστεύω δέν θά τήν αφήσει τήν Αγια-Σοφιά μας στά χέρια τών βρώμικων Τούρκων. Είναι ένας λαός σάν τούς γύφτους βρώμικος καί φοβιτσιάρικος. Τώρα δέν έχουν ιδανικά, διότι πρίν πιστεύανε στόν Μωάμεθ, αργότερα στόν Κεμάλ. Τώρα ούτε στόν Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως, καί είδαν ότι ήτο ένας αγύρτης ο Μωάμεθ) ούτε καί στόν Κεμάλ πιστεύουν, αλλά στήν σαρκολατρία.


Ενώ εμείς πιστεύουμε στόν Χριστό, ο οποίος έχει συνέχεια τήν Θεϊκή Του Αξία, καί ο Ελληνικός Λαός έχει πάντα ιδανικά, καί τόν Χριστό μέ τήν Παναγία μαζί του» (Από τό βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητών, Ζουρνατζόγλου, 2006, σελ. 450).


Άς πονέσουμε κι εμείς μαζί μέ τόν αγιασμένο Γέροντα πατέρα Παΐσιο καί τόν παρακαλούμε νά παρακαλέσει τόν Κύριό μας Ιησού Χριστό, πλησίον τού Οποίου ευρίσκεται, γιά τήν σωτηρία τής αγαπημένης μας πατρίδας Ελλάδας καί γιά τήν σωτηρία όλων μας μέ τήν μετάνοιά μας.
                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.