Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 24ην Ἰουνίου/ 7ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ὀρεινήν, παραδοσιακόν τόπον τῆς Γεννήσεως αὐτοῦ ὑπό τήν ἐπωνυμίαν Ἄϊν –Κάρεμ, εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκεται σήμερα καί τό Ἑβραϊκόν νοσοκομεῖον Χαντάσα. Ὡσαύτως ἑορτάσθη καί εἰς τήν  Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.
Ὡς γνωστόν ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης (Λουκ. Α΄ 1-25), ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι γόνος καί καρπός τοῦ Ζαχαρίου καί τῆς στείρας Ἐλισάβετ, δῶρον τοῦ Θεοῦ εἰς τούς γονεῖς αὐτοῦ καί εἰς τήν ἀνθρωπότητα, ἵνα μαρτυρήσῃ ὡς Πρόδρομος περί τοῦ φωτός, περί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Διά τῆς προφορικῆς ἀρχαιοτάτης παραδόσεως αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία δέχεται ὅτι οἱ γονεῖς τοῦ Προδρόμου, Ζαχαρίας καί Ἐλισάβετ κατῴκουν εἰς τήν ὡς ἄνω ρηθεῖσαν περιοχήν καί εἰς αὐτήν «ἐγεννήθη αὐτῆς τέκνον, ὁ μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», ( Ματθ. 11,11).
Εἰς τήν περιοχήν ταύτην καί εἰς τόν ἐν αὐτῷ ὑπάρχοντα ἐπ‘ ὀνόματι τοῦ τιμίου Προδρόμου ναόν τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου (1853) ἑωρτάσθη ἡ πανήγυρις τοῦ Γενεθλίου τοῦ Προδρόμου, ἀφ’ ἑσπέρας μέν δι’ Ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐν Κατάρ Ἐπιτρόπου Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, ἀνήμερα δέ τῆς ἑορτῆς διά θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων τοῦ παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης κ. Εὐγενίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης  κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, συνοδευομένου ὑπό τῆς ἑκατοπεντηκονταμελοῦς προσκυνηματικῆς αὐτοῦ ὁμάδος καί τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου τοῦ Πατριαρχείου ὁσιώτατος μοναχός π. Χαρίτων ἐδεξιώθη τούς Σεβασμιωτάτους, τούς ἱερεῖς καί τούς προσκυνητάς εἰς τό ἡγουμενεῖον καί εἰς τόν κῆπον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Εἰς τήν αὐτήν περιοχήν καί εἰς τόν ἐν αὐτῷ ἱερόν ναόν τοῦ τιμίου Προδρόμου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας ἐτέλεσε τήν ἱεράν πανήγυριν τοῦ Γενεθλίου τοῦ τιμίου Προδρόμου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενος ὑπό Ἁγιοταφιτῶν ἱερέων καί διακόνων, συλλειτουργούντων δέ αὐτῷ ἱερέων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί συμμετεχουσῶν τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης καί συμμετεχόντων ὡσαύτως ρωσοφώνων πιστῶν.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁσιωτάτη μοναχή Γεωργία παρέθεσε τράπεζαν τῇ Ἀρχιερατικῇ Συνοδείᾳ καί πᾶσι τοῖς ἑορτασταῖς.
Τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἑωρτάσθη καί εἰς τόν ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει, τόν μεταξύ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ ἱερόν ναόν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ τιμίου Προδρόμου διά θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου ἐν Κατάρ, ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, φολοξενοῦντος τοῦ  Προϊσταμένου ἱεροδιακόνου π. Παϊσίου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.