Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

ΜΠΡΑΒΟ ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΔΕΣΠΟΤΗ ΜΟΥ

sevasmiwtatos
† Ὁ Μητροπολίτης
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 28ῃ Ἰουνίου 2012
Σεβασμιώτατε,
Μητροπολῖτα Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνε,
Εὐλογεῖτε.
Λόγῳ διπλῆς ἕδρας τῆς ταπεινῆς μου Μητροπόλεως, ἔλαβα καθυστερημένα τήν ἐπι-
στολή σας καί διά τοῦτο λαμβάνετε καί σεῖς ἀργοπορημένα τήν ἀπάντησή μου.
1. Δέν συνέταξα, Σεβασμιώτατε, κανένα λίβελλο ἐναντίον σας, ὅπως χαρακτηρίζετε
τό κείμενό μου στήν ἐπιστολή σας, ἀλλά ἔγραψα θεῖο κήρυγμα, τό ὁποῖο συγγράφω
καί ἀποστέλλω καθ᾽ ἑκάστην Κυριακήν στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μου πρός
κατήχηση τῶν πιστῶν. Ἐπειδή δέ τό θέμα τό ἐκάλει, στό κήρυγμά μου αὐτό ἀνα-
φέρθηκα στήν περίπτωσή σας, τῆς χρίσεώς σας δηλαδή δι᾽ ὕδατος (ὅπως ἐξηγεῖτε
στήν ἐπιστολή σας) ἀπό παπικό ἱερωμένο. Σᾶς ἐσωκλείω τό κήρυγμά μου αὐτό.
Τό θέαμα τῆς χρίσεώς σας αὐτῆς, Σεβασμιώτατε, ἐσκανδάλισε δεινῶς τούς Ὀρθο-
δόξους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς. Μάλιστα δέ ὁ λαός τῆς
ποίμνης μου, ἐγκρατής καί μαχητής τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων, ἐφρικίασε βλέπων
ὀρθόδοξον Ἀρχιερέα νά ἵσταται μέ ἱεροπρέπεια ἐνώπιον παπικοῦ «ἐπισκόπου», φο-
ροῦντος καί «ἄμφιον», ὡς φαίνεται, καί νά δέχεται παρ᾽ αὐτοῦ χρίση, ἔστω δι᾽ ὕδατος.
Εἰς θρησκευτικά περιοδικά, εἰς κηρύγματα ἱεροκηρύκων, εἰς μαθήματα Κύκλων Βι-
βλικῶν Μελετῶν, εἰς θρησκευτικές ἱστοσελίδες, εἰς συζητήσεις θεολογούντων προ-
σώπων, ἐσχολιάσθη δυσμενῶς καί μέ μελανά χρώματα τό γεγονός.
2. Ἡ ἑρμηνεία τῆς ταραχῆς αὐτῆς τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας,
Σεβασμιώτατε, εἶναι ὅτι πιστεύουμε τούς Ρωμαιοκαθολικούς ὡς αἱρετικούς, ὅπως καί
εἶναι πράγματι. Οἱ Παπικοί, πέραν τῶν ἄλλων πολλῶν διαφορῶν μέ τήν Ὀρθόδοξη
πίστη μας, διά νά ἔλθω στά πλέον βασικά, οἱ Παπικοί, λέγω, πιστεύουν σέ ἄλλη Ἁγία
Τριάδα, εἰσάγοντες διαρχία στήν θεότητα μέ τό φρικτό τους «Φιλιόκβε»· οἱ Παπικοί
κηρύττουν ἄλλη Παναγία, ὡς οὖσαν μή κανονική ἄνθρωπος (καί ἄρα ὡς οὖσαν μή
πραγματική τήν Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί τήν λύτρωσή μας, διότι «τό ἀπρόσ-
ληπτον ἀθεράπευτον»)· καί οἱ Παπικοί πάλι ἔχουν ἄλλη παράσταση τοῦ σημείου τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ. Ἀπό τά τρία αὐτά βασικά καί μόνον φαίνεται καθαρῶς ὅτι οἱ Παπικοί
εἶναι αἱρετικοί. Γι᾽ αὐτό καί ταράχθηκαν καί σκανδαλίστηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι – καί δι-
καίως – ἀπό τό θέαμα Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου νά χρίεται ὑπό Καθολικοῦ «ἐπισκόπου»,
ἔστω καί ἄν ἡ τελετή δέν ἦταν λειτουργική.
3. Ἀκόμη, Σεβασμιώτατε, πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΜΙΑ,
ὅπως τήν ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Ἡ Μία αὐτή Ἐκκλησία εἶναι
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· οἱ Παπικοί, λοιπόν, ὅπως καί τά ἄλλα χριστιανικά δόγματα,
δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Γιατί, ἄν καί οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες ἀποτελοῦν
Ἐκκλησία, ποιά εἶναι, τέλος πάντων, ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ὁμο-
λογοῦμε ὡς τήν μόνη ἀληθινή; Ἀφοῦ δέ οἱ Παπικοί δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἄρα
δέν ἔχουν σωστικά μυστήρια καί οἱ «ἱερεῖς» τους καί «ἐπίσκοποί» τους δέν ἔχουν κα-
νονική ἱερωσύνη. Αὐτό εἶναι, κυρίως, πού ἐσκανδάλισε δεινῶς τούς Ὀρθοδόξους: Ἡ
παράσταση Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως, ἔχοντος πραγματική ἀρχιερωσύνη, νά ἵσταται μετά
προσοχῆς πρό παπικοῦ «ἐπισκόπου», μή ἔχοντος πραγματική ἱερωσύνη, καί νά δέ-
χεται παρ᾽ αὐτοῦ χρίση!...
4. Παρά ταῦτα, Σεβασμιώτατε, ἐπιθυμοῦμε καί εὐχόμεθα τήν ἕνωσή μας μέ τούς
Παπικούς, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως αὐτοί νά ἀρνηθοῦν τίς αἱρέσεις τους καί τίς πλά-
νες τους καί μάλιστα ἐκεῖνο τό κωμικό καί τραγελαφικό, πού λέγεται «πρωτεῖον»
καί «ἀλάθητον» τοῦ Πάπα.
Τέλος, ἐκφράζω καί ἐγώ μετά τοῦ πλήθους τῶν ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων,
ἱεροδιακόνων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί μετά τοῦ ἀμετρήτου πλήθους τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων χριστιανῶν («κέρας χριστιανῶν Ὀρθοδόξων»), ἐκφράζω καί ἐγώ, λέγω,
τήν βαθυτάτη θλίψη μου διά τό θέαμα, τό ὁποῖο εἴδαμε στό διαδίκτυο, νά χρίεσθε
(ἔστω δι᾽ ὕδατος καί ἔστω σέ μία συμβολική τελετή), Ἀρχιερεύς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας Σεῖς, ἀπό Ρωμαιοκαθολικό «ἐπίσκοπο», μή ἔχοντα κανονική ἱερωσύνη,
διότι εὑρίσκεται στήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἐμμένω στόν χαρακτηρισμό τῆς πράξεώς
σας, τόν ὁποῖο ἔδωσα στό ἀναφερθέν γραπτό κήρυγμά μου, ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ «σημεῖο
τῶν καιρῶν», καί ἐμμένω πάλι στήν εὐχή, τήν ὁποία διετύπωσα σ᾽ αὐτό τό κήρυγμά
μου, «καί μή χειρότερα, Χριστέ καί Παναγιά»! Ὁ λαός τῆς Ἐπαρχίας, τήν ὁποία
διακονῶ, Σεβασμιώτατε Ἱεράρχα, γνωρίζει ὅτι Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ
καί Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ. – Τά κατ᾽ ἐμέ, ἐπιθυμῶ καί
δέομαι νά φέρομαι πρός ὅλους μέ ταπείνωση καί ἀγάπη, ἔχοντας ὅμως θερμό ζῆλο
καί ἀγωνιστικότητα διά τήν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὅπως μᾶς τό διδάσκει ἡ
ζωή καί ἡ θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τῆς πατερικῆς, δη-
λαδή, καί ὄχι τῆς λεγομένης «μεταπατερικῆς θεολογίας», ἥτις ἐστίν αἵρεσις.
Μετά σεβασμοῦ καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 Taufgedächtnis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.