Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Εορτασμός των Θεοφανείων στον Ιορδάνη Ποταμό (ΦΩΤΟ)

iordanis-11
Τήν Τρίτην, 6ην / 19ην Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Ἐπιφανείων, ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ὑπό τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὅτε καί φωνή ἐξ οὐρανοῦ μεμαρτύρηκεν Αὐτόν ὡς Υἱόν Ἀγαπητόν καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, κατελθόν ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἔχρισεν Αὐτόν «θεουργικῷ ἐλαίῳ ἀγαλλιάσεως».
Ἡ Δεσποτική αὕτη ἑορτή ἐτελέσθη, ὡς ὁρίζει τό Τυπικόν, τήν Παραμονήν καί τήν καθ’ ἑαυτό ἡμέραν τῆς ἑορτῆς.
Α’ ’ Ἡ Παραμονή τῆς ἑορτῆς.
Τήν Παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Δευτέραν, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2016, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἀνεγνώσθησαν αἱ Ὥραι τῆς ἑορτῆς, ἐν αἷς ἐχοροστάτησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Τάς Ὥρας ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινός, ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ., διά τῶν Τροπαρίων «Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις…» καί «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου , Κύριε».
Μετά τόν ραντισμόν τῶν Πατέρων καί τῶν πιστῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τήν πόσιν τοῦ ἡγιασμένου ὕδατος, ἠκολούθησεν ἡ ἐν πομπῇ καί ψαλμῳδίᾳ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου καί ἡγίασεν ὁ ἐφημερεύων ἱερεύς.
Ενταῦθα εὐχηθείς ὁ Μακαριώτατος, ἀνέμενε τόν ἁγιασμόν ἐκ τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἧς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος.
Προσελθόντες ὁ λειτουργός Ἀρχιερεύς, ὁ Ἱερεύς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί οἱ Ἐπίτροποι ἀνέπεμψαν δέησιν, μεθ’ ἥν λαβών ὁ Μακαριώτατος τόν Τίμιον Σταυρόν, ἡγιάσθη καί ηὐλόγησεν αὐτούς ψάλλοντας τό «Πολυχρόνιον».
Τούτων τελεσθέντων, ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου καί ὑπό μελῶν τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ἡ ὁποία ἐργάζεται διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ὡς τῆς κας Μοροπούλου Ἀντωνίας, καί τῶν κ. Μουζάκη καί Ἀσημακοπούλου ἀνεχώρησεν δι’ Ἱεριχώ.
Εἰς Ἱεριχώ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ἔνθα ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης μετά μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου. Μετά τήν εἰς τό ἡγουμενεῖον ἐπίσκεψιν, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τό Δημαρχιακόν Μέγαρον τῆς πόλεως τῆς Ἱεριχοῦς. Ἐνταῦθα ὁ Δήμαρχος καί ὁ Νομάρχης ὑπεδέχθησαν Αὐτόν μετά τοῦ προσωπικοῦ τῆς Δημαρχίας.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπορεύθη πρός τήν σιδηράν συνοριακήν πύλην, τήν χωρίζουσαν τήν Ἱεριχώ ἀπό τῆς κατεχομένης περιοχῆς τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ. Ἐνταῦθα συνώδευσεν τόν Μακαριώτατον ὁ Ἰσραηλινός Στρατός ἄχρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου παρά τόν Ἰορδάνην.
Πρό τῆς Μονῆς ταύτης ἐπεφυλάχθη τῷ Μακαριωτάτῳ θερμοτάτη ὑποδοχή ὑπό τῶν Προσκόπων τῆς Ἱεριχοῦς, τῶν Ἱερομονάχων ἐνδεδυμένων καί τοῦ ἐκτελοῦντος χρέη Ἐπιστάτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡγουμένου τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυστοστόμου.
Εἰσερχομένου τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν ἀνακαινιζομένην ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί ἀναλαμβάνουσαν ἐκ τῶν φθορῶν τοῦ πολέμου τῶν ἕξ ἡμερῶν τοῦ 1967, ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὥρα τῆς Παραμονῆς τῶν Φώτων, ἡ καταλήξασα εἰς τόν « τήν χεῖρα σου τήν ἁψαμένην τήν ἀκήρατον κορυφήν τοῦ Δεσπότου…» .
Ἐνταῦθα ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησε πεζῇ καί ἐν ψαλμῳδίᾳ τοῦ: «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε…», ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ἐγένετο ἡ κάθοδος εἰς τόν τόπον τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ καί ἐν τῇ Δυτικῇ ὄχθῇ αὐτοῦ συνοδείᾳ τοῦ Δημάρχου τοῦ Ἰσραηλινοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ τῆς περιοχῆς Ἱεριχοῦς καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.
Ἐνταῦθα, ἐπί τῆς ἐστημένης ἐξέδρας τοῦ Πατριαρχείου ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός καί ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐχαί τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Φώτων, ὁπότε ὁ Μακαριώτατος, ἐν δυσκολίᾳ πολλῇ λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ τοῦ πλήθους, κατῆλθεν εἰς αὐτήν τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό: «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», ἔρριψε τόν Τίμιον Σταυρόν τρίς εἰς τά ὕδατα καί ἡγίασε αὐτά καί ἠγαλλιάσαντο τά πλήθη, τά ὁποῖα ἀνέμεναν ὑπομονητικῶν νά ἴδουν ἐκ τῶν παρυφῶν τοῦ λόφου καί ἐκ τῆς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ καί πάλιν τόν ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων, ἅτινα πάλαι ποτέ θεασάμενα τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ βαπτιζόμενον «ἐστράφησαν εἰς τά ὀπίσω».
Εἰς τήν ἀπέναντι ὄχθην τοῦ ποταμοῦ ἵσταντο ὁ Πατριαρχικός ἐν Ἀμμάν Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος καί ὁ ἐν Φχές ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος συμψάλλοντες καί ἀναμένοντες νά ἑορτάσουν ἐν πληρότητι τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων εἰς τήν ἀνατολικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ τήν προσεχῆ Παρασκευήν.
Τῆς τελετῆς ταύτης συμπληρωθείσης, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος παρέθεσε ἑορταστικήν νηστήσιμον τράπεζαν εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ καί πολλούς ἐκ τῶν προσκυνητῶν.iordanis-1
iordanis-2
iordanis-3
iordanis-4
iordanis-5
iordanis-6
iordanis-7
iordanis-8
iordanis-9
iordanis-10
iordanis-12
iordanis-13
iordanis-14
iordanis-15
iordanis-16
iordanis-17
iordanis-18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.