Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

i2
Τό Σάββατον, 14ην /27ην Σεπτεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς αὐτοῦ ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Κατά τήν ἑορτήν ταύτην τό Πατριαρχεῖον τιμᾷ τήν ἐν τῷ Γολγοθᾷ σταυρικήν ὕψωσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν καί τήν ὕψωσιν τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου μετά τήν ἐν τῷ Γολγοθᾷ ἀνεύρεσιν αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Μακαρίου τό 336 μ.Χ. καί τήν ὕψωσιν αὐτοῦ ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ μετά τήν νίκην αὐτοῦ κατά τῶν Περσῶν, τό 629 μ.Χ.
Α’ . Ὁ Ἑσπερινός

Ὁ ἑορτασμός τοῦ παγκοσμίου γεγονότος τούτου ἤρχισε τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Σεπτεμβρίου 2014, διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ Ὥρας εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τῆς καθόδου ἐν συνεχείᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῆς προσκυνήσεως καί τοῦ θυμιάματος εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον, τῆς προσκυνήσεως ὑπό τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τοῦ θυμιάματος ὑπό τῶν διακόνων εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἀνά τά προσκυνήματα, διαρκούσης τῆς κρούσεως τῶν σημάντρων, καί ἐν συνεχείᾳ διά τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀρτοκλασίας εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί βοηθῶν ἐξ Ἑλλάδος ἱεροψαλτῶν.

Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Ἁγιοταφιτική συνοδεία ἀκολουθουμένη καί ὑπό τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ προσκυνητῶν, ἀνῆλθεν εἰς τήν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτῆς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.
Β’. Ἡ θεία Λειτουργία.

Τήν πρωΐαν τῆς παγκοσμίου ταύτης ἑορτῆς, ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική συνοδεία ἤρξατο, τῶν κωδώνων κρουομένων, νά κατέρχεται πρός τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα πρό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως ἐγένετο ἡ προϋπάντησις καί ἡ προσκύνησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ εἰς τόν Ἅγιον Τάφον ἔνδυσις Αὐτοῦ διά τοῦ μανδύου.

Εἰσελθών εἰς τό Καθολικόν ὁ Μακαριώτατος καί εὐλογήσας, ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐλθόντες οἱ ἱερεῖς «ἔλαβον καιρόν», διά νά ἐνδυθοῦν τά ἄμφια αὐτῶν, ἐν ᾧ τά σήμαντρα ἐκρούοντο. «Λαβών καιρόν» καί ὁ Μακαριώτατος, εἰσῆλθεν εἰς τόν Ἱερόν, ἔνθα μετά τόν Ἀρχιερατικόν ἀσπασμόν ἐνεδύθη Οὗτος, ὡς καί οἱ Ἀρχιερεῖς.

Μετά τοῦτο οἱ ἱερεῖς, οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὁ Μακαριώτατος ἐξῆλθον εἰς τό Καθολικόν καί ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία διά τοῦ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία».
Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί τῶν παρεπιδημούντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ξάνθης κ. Παντελεήμονος καί Σερρῶν κ. Θεολόγου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτου Νικολάεφ κ. Πιτιρίμ, Μητροπολίτου Περεγιασλάβ κ. Ἀλεξάνδρου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἰρμπίν κ. Κλήμεντος καί Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γκόμεχ κ. Στεφάνου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱερέων ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Ρουμανίας καί Οὐκρανίας, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, βοηθοῦντος τοῦ πρωτοψάλτου Κοζάνης κ. Σωτηρίου Ἀρβανίτου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, μετεχόντων δέ ἐν εὐλαβείᾳ πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί Κύπρου.

Μετά τήν θείαν Κοινωνίαν καί τήν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν «ἁγίαν εἴσοδον» ἀπό τοῦ σολέως τοῦ Καθολικοῦ καί ἤρξατο, ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν Καταβασιῶν «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς», ἡ λιτανεία, ἥτις διελθοῦσα πρό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως ἦλθεν εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐνταῦθα κατά τήν ἐν τῷ τυπικῷ διάταξιν ἔλαβε χώραν ἡ πρός τά τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν δεήσεων καί ἀκολούθως, τῶν τροπαρίων ψαλλομένων, ἡ προσκύνησις αὐτοῦ εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ εὑρέθη ὑπό τῆς ἁγίας Ἑλένης.

Τῆς ὑψώσεως ἐνταῦθα τελεσθείσης, ἡ λιτανία διά τοῦ Ἑπτακαμάρου περιήχθη τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, διελθοῦσα δέ διά τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως ἀνῆλθεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Ἐνταῦθα ἐν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ ἀνυψωθείς ἐπί ξύλου ἐτύθη ὑπέρ ἡμῶν ὁ Κύριος καί ἐπί τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ τό 629 μ.Χ. ἀνύψωσε τόν Τίμιον Σταυρόν ὁ αὐτοκράτωρ Ἡράκλειος, ὁ Μακαριώτατος ἀνύψωσε τόν Τίμον Σταυρόν κατά τό τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος, ἀκολούθως δέ ἐναπέθεσεν αὐτόν ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης ἄνωθεν τῆς ὀπης, ἐν ᾗ πάλαι ποτέ ἐφυτεύθη ὁ σταυρός, ἐν ᾧ ἐπάγη ὁ Σωτήρ ἡμῶν Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ἐκ τοῦ τόπου τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου καί μετά τήν λῆψιν κλώνων βασιλικῶν ἡγιασμένων διά τοῦ σταυροῦ ὑπό τῶν πιστῶν, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία τῆς λιτανείας κατῆλθε διά τῶν ἐσωτερικῶν βαθμίδων ἀπό τοῦ Γολγοθᾶ εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ, ἔνθεν τῶν κωδώνων κρουομένων, ἐγένετο ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.
i1
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.